Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. is gecertificeerd voor deze bedrijfsrichtlijn. Het heeft betrekking op twee protocollen:

  • Protocol 9335-1: “Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit”;
  • Protocol 9335-4: “Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit”.

Bij protocol 9335-1 is het grote voordeel dat kleine partijen grond van een gelijkwaardige kwaliteit samengevoegd mogen worden tot één grotere partij. Het gehele proces: van acceptatie, registratie, inname, tussentijdse interne milieukeuringen, zeven, samenvoegen, beheer opslagplaats, eindkeuring, toetsing, het bestemmingsadvies en als laatste het transport van de grond tot de eindbestemming waar de grond wordt toegepast, is beschreven in dit protocol.

Bij protocol 9335-4 is sprake van samengestelde grondproducten. Dit zijn producten die zijn samengesteld uit grond (of zand) en groenproducten zoals bladcompost. Het organisch stofgehalte van deze producten is maximaal 10%. Wij leveren o.a bomenzand en bomengrond die onder dit protocol vallen. Ook hier wordt het gehele proces van inname tot levering beschreven en streng bewaakt. Dit waarborgt dat elke geleverde partij voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse “Achtergrondwaarden” en dus onbeperkt en overal mag worden toegepast.

Met deze protocollen wordt door ons invulling gegeven aan de vigerende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).