Soest, januari 2021

De directie van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de verschillende aandachtsgebieden (financieel, arbeidsomstandigheden, technisch, kwaliteit, veiligheid en milieu) als gelijkwaardig worden gezien.

Uitgangspunt hierbij is dat alle geleverde producten en diensten voortdurend voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klant (binnen de gecommuniceerde voorwaarden en grenzen). Uiteraard wordt hierbij ook aandacht geschonken aan de winstgevendheid, continuïteit, veiligheid en het kwaliteitsimago van de onderneming.

Om deze doelstelling te realiseren heeft Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. een kwaliteitsmanagementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met de norm NEN-EN-ISO 9001: 2008,NEN-ISO 14001, BRL 9335, VCA** en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. het integreren van een goede balans tussen People, Planet en Profit. Door een objectieve meting en zelfrecflectie wordt getracht het verbuik van grondstoffen te verminderen tot het hoogst noodzakelijke.

Een belangrijke doelstelling hierin is: het betrachten van de nodige “maatschappelijke zorgvuldigheid”. Dit wil zeggen dat we als bedrijf zorgdragen voor het het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van de uit de ondernemingsactiviteiten voortvloeiende veiligheid-, gezondheid en milieubelasting, ook t.a.v. derden.

Tevens wordt een goede relatie met de omgeving nagestreefd, door beperking van hinder en een zorgvuldige klachtenafhandeling.

Door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens ons bedrijf werkzaam zijn en het publiek op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu heeft.

Instructie, communicatie over en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

De directie van Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V.