Nieuwe omgevingsvergunning

Nieuwe omgevingsvergunning biedt continuïteit voor (groen)recycling bij Van Dorresteijn: naar verwerking van 35.000 ton organische reststromen op jaarbasis.

 

Cultuurtechniek Van Dorresteijn BV (verder: ‘Dorresteijn’) heeft aan de Zuidergracht 56 te Soest een inrichting waar een diversiteit aan grond, biomassastromen, inclusief organische reststromen, wordt verzameld en op bedrijfsmatige en milieuverantwoorde wijze wordt bewerkt en verwerkt. Producten die Van Dorresteijn produceren zijn onder meer biobased grondstoffen, brandstoffen en compostproducten.

In mei van 2015 viel het startschot voor de uitbreiding van de activiteiten van Dorresteijn. Om de markt effectiever te kunnen bedienen, diende een ruimere inname- en verwerkingscapaciteit voor groene reststromen, zoals groenafval, mogelijk te zijn. De door Dorresteijn gewenste ontwikkeling is door haar adviseur M-tech Nederland BV afgezet tegen wet- en regelgeving en ruimtelijke mogelijkheden. De hieruit resulterende Quickscan is toegezonden naar de relevante actoren: gemeente en provincie. De provincie, daar zij (formeel: Gedeputeerde Staten) bevoegd gezag voor de verlening van de omgevingsvergunning zou zijn, terwijl de gemeente werd geïnformeerd in verband met de te doorlopen (binnenplanse) afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan, noodzakelijk om de activiteiten ook ruimtelijk te kunnen legaliseren.

Het formele startschot werd gegeven met een Wabo-vooroverleg met als onderliggend thema de Quickscan. In dit overleg wogen vertegenwoordigers van Dorresteijn, adviseur M-tech Nederland BV en de provincie Utrecht hun toekomstplannen, de milieujuridische interpretatie daarvan, respectievelijk hun eisen en voorwaarden daaraan, tegen elkaar af. De gemeente Soest achtte deelname aan het overleg prematuur. Nu de gemeentelijke instemming met de voorgestelde afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan een go/no-go beslissing betrof, zou de gemeentelijke inbreng zonder meer waardevol en richtingbepalend zijn geweest. Om uiteenlopende redenen heeft de gemeentelijke besluitvorming inzake de instemming met de voorgestelde voorgestelde binnenplanse afwijkingsprocedure voor een ‘valse start’, c.q. vertraging gezorgd. Eind oktober 2015 klonk met de gemeentelijke instemming met de afwijkingsprocedure ontvangen een nieuw startschot. Met het opstellen van de omgevingsvergunningaanvraag, het offerte- en uitvoeringstraject voor de diverse onderzoeken en het opstellen van de MER-beoordelingsnotitie werd de 100 meter sprint ingezet. Medio april 2016 werd de MER-aanmeldingsnotitie ingediend, waarop op 9 juni 2016 een besluit volgde. De formele aanvraag voor een revisievergunning ingevolge de Wabo volgde op 13 juni 2016. De vertragingen opgelopen in het traject zorgden – in verband met gesloten contracten inzake de inname en verwerking van groenafval – voor handhavingsperikelen. Van 100 meter sprint naar 110 meter horden dus. Door de publicatie van een begunstigend ontwerpbesluit omgevingsvergunning en een (aangevraagd) gedoogbesluit van de provincie, kon Dorresteijn waarborgen dat zij met haar klanten gemaakte afspraken kon blijven nakomen én daarbij conform wet- en regelgeving handelde. Beide waarden staan bij Dorresteijn hoog in het vaandel.

Op 1 maart 2017 volgde uiteindelijk de definitieve omgevingsvergunning, waarmee de finish werd behaald. Niet meer in het Olympische jaar, maar wel goed voor goud, staat Dorresteijn, vergunningtechnisch en ruimtelijk afgetraind klaar in de startblokken..

Naast het uitvoeren van hoogwaardige cultuurtechnische of civieltechnische werkzaamheden, kan Dorresteijn hierbij vrijkomende stromen en andere reststromen conform wet- en regelgeving (inclusief de BRL9335-1 en BRL9335-4) verwerken tot compost, compostproducten en biomassa. Om ook goud op de lange afstanden te garanderen is de innamecapaciteit van groenafval uitgebreid van 15.000 ton naar 35.000 ton op jaarbasis.